Polityka prywatności

IZITOM szanuje prawo swoich klientów do prywatności. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami Polityki Prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO.

Administratorem danych osobowych jest, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców IZITOM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE IZABELA BELOWSKA z siedzibą w Jeziorna 31, 14-100 Ostróda

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub wykonania usługi oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym IZITOM zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oraz zamierza wykonać lub wykonywała usługę;

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy lub wykonywanie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer telefonu Klientów korzystających z usług IZITOM.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;

Dane osobowe mogą być lub są udostępniane naszym pracownikom i osobom współpracującym z IZITOM, świadczą usługi z zakresu administracji;

Informujemy, że Klient ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

Informujemy, że Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonywania usług z Klientem. Jeśli dane osobowe a dokładniej imię, nazwisko i telefon kontaktowy nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej IZITOM.

Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres izitomsc@gmail.com

Informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy drogą mailową izitomsc@gmail.com lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych IZITOM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE IZABELA BELOWSKA z siedzibą w Jeziorna 31, 14-100 Ostróda