Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez Izabela Belowska IZITOM Wypożyczalnia Samochodów w ramach Wypożyczalni Samochodów, w każdy sposób, ze swoimi klientami. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 21 lat oraz od co najmniej roku posiada ważne prawo jazdy.
 3. W chwili odbioru samochodu klient ma obowiązek posiadać do wglądu ważny dowód osobisty oraz ważne prawo jazdy. W sytuacji, gdy klientem jest obcokrajowiec – ważny paszport oraz dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów mechanicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu jest wyrażenie przez Najemcę zgody na stosowanie postanowień Regulaminu oraz wysokość opłat za najem według Cennika będącego załącznikiem nr 2 do umowy.
 5. W przypadku dokonania płatności przelewem na konto Wynajmującego, warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu jest przedstawienie wydruku dokonanego przelewu na poczet czynszu najmu w wysokości 100% planowanego okresu wynajęcia pojazdu oraz Kaucji w wysokości określonej w cenniku.
 6. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie najmu, zwanym dalej Najemcą lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako użytkownik lub osoba reprezentująca użytkownika.
 7. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
 8. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu samochodu.
 9. W przypadku zmiany terminu wynajmu pojazdu Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o nowym terminie wynajmu pojazdu.
 10. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeśli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
 11. Wszelkie spory wynikłe na gruncie zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Obowiązki Wynajmującego

 1. Przygotowany, z pełnym bakiem samochód jest odbierany przez Najemcę w określonym miejscu i czasie od Wynajmującego.
 2. Przed podpisaniem umowy Wynajmujący obowiązany jest do zapoznania Klienta z warunkami wynajmu i sprawdzenia:
  1. Stanu auta na zewnątrz i wewnątrz,
  2. Stanu licznika kilometrów,
  3. Stanu auta na zewnątrz i wewnątrz
  4. Bagażnika(trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, koło zapasowe).
 3. Po podpisaniu umowy najmu samochód wraz z kluczykami, dowodem rejestracyjnym, potwierdzeniem ubezpieczenia przekazany jest Najemcy.

Rezerwacja samochodu

 1. Dokonanie skutecznej rezerwacji wymaga uiszczenia opłaty w wysokości równowartości całego okresu najmu według stawki dla rodzaju rezerwowanego samochodu oraz ustalonej kaucji.
  W przypadku wycofania rezerwacji, na co najmniej 7 dni przed planowanym wypożyczeniem samochodu, wypożyczalnia ma prawo zatrzymać jednodniowy czynsz z uiszczonej opłaty. W przypadku wycofania rezerwacji, na co najmniej 3 dni przed – połowę opłaty. Za wycofanie rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni Izabela Belowska Wypożyczalnia Samochodów zwróci klientom jednodniowy czynsz według stawki dla rodzaju rezerwowanego samochodu.

Obowiązki Najemcy

 1. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać przez granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.

W szczególności zabrania się:

 1. Holowania innych pojazdów,
 2. Przekraczania dopuszczalnej ładowności,
 3. Palenia tytoniu w samochodzie,
 4. Prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków i/lub środków odurzających.
 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką zatankowany był samochód w momencie wydania go Najemcy. Za ewentualne braki paliwa, Najemca zobowiązuje się uiścić opłatę wysokości zgodną z cennikiem Wypożyczalni Samochodów.
 2. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w takim stanie czystości, w jakim był on w dniu odbioru. W przypadku zamiaru zwrotu samochodu w stanie czystości gorszym niż wymieniony wyżej, Wynajmujący może odmówić przyjęcia do chwili usunięcia zabrudzeń, bądź za zgodą Najemcy usunąć zabrudzenia we własnym zakresie. Za czas konieczny do poprawy czystości, bądź ich usunięcia przez Wynajmującego, opłaty nalicza się według cennika.
 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i/lub nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji oraz podwyższenia stawki za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania wynajętego pojazdu.
 4. W czasie użytkowania wynajętego pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
  1. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC, egzemplarz umowy najmu),
  2. Nie pozostawiania w samochodzie przekazanych przez Wynajmującego kluczyków i dokumentów, w szczególności dowodu rej. i polisy OC,
  3. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych) lub uszkodzeniem (pozostawiane pojazdu w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, monitorowanych),
  4. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu, w szczególności sprawdzenie
   i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych.
 5. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji i w niezbędnym zakresie innych służb. Ponadto ma on obowiązek zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firm, które je wydały, zanotować numer i adres Policji właściwej dla miejsca zdarzenia i nazwisko funkcjonariusza będącego na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją, jak również niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

Opłaty za najem

 1. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.
  W przypadku zwrotu samochodu przed końcem trwania umowy najmu Izabela Belowska IZITOM Wypożyczalnia Samochodów nie zwraca opłat za niewykorzystany okres.
 2. Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję, której wysokość ustalona jest w cenniku. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionego uszkodzenia lub utraty pojazdu, a także braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową. Kaucji nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej.
 3. Najemca uiszcza opłatę wg stawki z Cennika będącego załącznikiem nr 2 do umowy. Opłata za najem naliczana jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 2 godzin ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 4. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu zwrotu. Opłata za przedłużony okres wynajmu samochodu będzie potrącana z kaucji według stawek wynajmu samochodu zawartych w załączniku nr 2 do umowy. Brak informacji o zamiarze przedłużenia, będzie podstawą do naliczenia kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości opłaty za okres, w jakim samochód był użytkowany, bez zgody Wynajmującego.
 5. W przypadku braku informacji o zamiarze przedłużenia oraz terminowego uiszczenia opłaty za najem, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.
 6. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
 7. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu przed upływem czasu, na jaki została zawarta, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości opłaty za każdą dobę zwłoki. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy opłatą za nieterminowy zwrot zgodną z Cennikiem, a ponadto kosztami odbioru samochodu według stawek wynikających z Cennika.

Przeglądy, naprawy i części

 1. Najemca jest odpowiedzialny za brak części lub wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę
  na skutek niewłaściwego użytkowania lub zabezpieczenia samochodu i, lub utraty dokumentów.
  W przypadku zagubienia dokumentów lub kluczyków do samochodu zostanie naliczona opłata zgodna z Cennikiem, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu odtworzenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyka.
 2. Najemca przyjmuje do wiadomości, konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie nie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.
 3. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. Nie dotyczy wymiany przepalonych żarówek lub uszkodzonych kół.
 4. W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części oznakowanych lub posiadających fabryczne numery jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwota za montaż tych części oraz kara w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Uszkodzenia pojazdu

 1. Najemca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane z jego winy (wybicie szyby, awaria ogumienia niebędąca następstwem wady fabrycznej, uszkodzenie tapicerki lub innych części samochodu) Najemca upoważnia wypożyczalnię do obciążenia siebie za powstałe z tego tytułu szkody oraz ewentualne opłaty parkingowe, mandaty, koszty odholowania pojazdu oraz inne kwoty wynikłe ze złamania przez kierującego przepisów o ruchu drogowym.
 2. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu na skutek awarii powstałej z przyczyn niezależnych
  od Najemcy, przysługuje mu prawo zastąpienia pojazdu innym, o podobnym standardzie, a w przypadku braku możliwości zastąpienia zwrot opłat za niewykorzystany okres. Nie dotyczy wymiany przepalonych żarówek lub uszkodzonych kół.
 3. Jeżeli kierowca spowodował wypadek, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania za poniesioną szkodę.

Ubezpieczenia pojazdu. Zakres odpowiedzialności

 1. Samochód posiada ubezpieczenie OC zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji
  z winy innego uczestnika ruchu. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy.
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i pokrywa szkody za:
  1. Umyślne uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków i/lub środków odurzających oraz bez ważnego prawa jazdy,
  2. Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości na danej drodze, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  3. Szkody spowodowane przez najemcę, gdy zbiegł z miejsca wypadku,
  4. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu,
  5. Włamania, w wyniku, którego skradziono radio lub panel – całkowity koszt naprawy szkody oraz koszt radia lub panelu ponosi Najemca, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu naprawienia szkody,
  6. Uszkodzeń powstałych wewnątrz przestrzeni ładunkowej na skutek nie właściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku – całkowity koszt naprawy szkody ponosi Najemca, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu naprawienia szkody
  7. kradzieży samochodu, po której Najemca nie zwrócił Wynajmującemu kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego samochodu, oraz kradzieży samochodu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca.
 3. Szkody nieujęte w punkcie 37 objęte są udziałem własnym zgodnym z Cennikiem, a powyżej udziału własnego doliczone zostanie 20% szkody oraz opłaty za wynajem według Cennika do czasu naprawienia szkody.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie przez Najemcę.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.